Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z Twoimi danymi osobowymi w związku z prowadzeniem serwisu internetowego equrs.pl („Serwis”) oraz wykorzystaniem plików cookies.

I. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu oraz z użyciem innych środków komunikacji elektronicznej ze Spółką jest: EQURS S.C., ul. Stawowa 13, 40-095 Katowice, NIP: 6342948001 REGON: 382258923 („Administrator”) Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z kwestiami poruszanymi w niniejszej polityce jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@equrs.pl

II. Dane osobowe i prywatność W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Zakres i warunki tego przetwarzania różnić będą się w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu.

Świadczenie Usług:

Dane zbierane są od Ciebie za pośrednictwem Serwisu w szczególności w celu świadczenia Ci za pośrednictwem Serwisu naszych usług („Usługi”). Są to w szczególności dane zbierane w formularzu rejestracyjnym, zamówieniach i formularzach płatności. Zebrane w ten sposób dane przetwarzać będziemy na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z zawieraniem przez Ciebie umów o świadczenie Usług, w tym w szczególności w związku z rejestracją w Serwisie, składaniem zamówień, […] oraz podejmowaniem przez nas na Twoją prośbę wszelkich czynności zmierzających do zawarcia tych umów; – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją przez nas ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w związku z tym dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług. Wskutek ich niepodania nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i w konsekwencji świadczyć na Twoją rzecz naszych Usług, w szczególności nie będzie możliwa rejestracja w Serwisie i złożenie zamówienia. Twoje dane przetwarzać, a w tym przechowywać będziemy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych Umów, a jeśli wymagać będą od nas tego przepisy prawa, w koniecznym zakresie przetwarzanie danych może odbywać się dłużej, tj. do czasu wygaśnięcia tych obowiązków.

Newsletter: Zachęcamy Cię również do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziemy mogli informować Cię o promocjach i ofertach specjalnych dostępnych w Serwisie. By komunikować się z Tobą z wykorzystaniem newslettera również będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Będą to dane podane przez Ciebie w formularzu newsletter lub część danych podanych przez Ciebie przy rejestracji. Ich podanie jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z newslettera. Zebrane dane przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a więc na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jej udzielenie jest w pełni dobrowolne, a sama zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Twoje dane przetwarzać będziemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami: Dane zebrane w związku z działalnością Serwisu przetwarzać będziemy również w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z jego funkcjonowaniem, w tym związanych z egzekwowaniem postanowień obowiązujących regulaminów, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu. Dane te przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z istnieniem po stronie Administratora usprawiedliwionego interesu polegającego na konieczności ochrony interesów prawnych Administratora i użytkowników Serwisu. Zebrane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń, których mogą one dotyczyć.

III. Bezpieczeństwo danych Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą̨ certyfikatu SSL.

VI. Twoje uprawnienia W każdym przypadku przysługuje Ci prawo żądania: 1. dostępu do Twoich danych osobowych 2. ich sprostowania 3. usunięcia (usuwając wszystkie Twoje dane osobowe z naszej bazy nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś (w szczególności stracisz dostęp do platformy equrs.pl oraz do wszystkich zakupionych kursów – proces ten jest nieodwracalny) 4. żądania ograniczenia przetwarzania 5. przeniesienia danych do innego administratora

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną̨ sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie, 2. jeżeli dane osobowe są̨ przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się̨ z nami, jeśli chcesz skorzystać́ ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są̨ przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć́ skargę̨ do organu nadzorczego.

IV. Ciasteczka Nasz Serwis, jak większość́ witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 1. są̨ zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) 2. umożliwiają̨ Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu 3. nie powodują̨ zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 1. usunąć́ pliki cookies 2. blokować́ wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu: 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji 2. statystycznym 3. marketingowym 4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć́ się̨ jak zarządzać́ plikami cookies, w tym jak wyłączyć́ ich obsługę̨ w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać́ z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać́ się̨ wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge) Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę̨ na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

V. Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą̨ być́ przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się̨ lista tych podmiotów: 1. dostawca płatności 2. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżąc działalność́ 3. hostingodawca 4. portale społecznościowe 5. mBank S.A. („Bank”) w związku z:

    • świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
    • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
    • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Twoje dane osobowe mogą̨ być́ przetwarzane również̇ przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń́, zapewnia w szczególności uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronnę Twojej prywatności oraz inne instrumenty prawne przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.